උපාධිධාරීන් දීප ව්‍යාප්ත වැඩවර්ජන සූදානමක…

රාජ්‍ය සේවයේ උපාධිධාරීන්ට දිගින් දිගටම සිදුවන අසාධාරණකම්වලට හා අදාල ගැටලූවලට විසදුම් නොදීමට එරෙහිව ගතයුතු ක‍්‍රියාමාර්ග තීරණය කිරීම සදහා උපාධිධාරී සංගම් නියෝජිතයින් කොළඹට රැස්වීමට තීරණය කර ඇති බව රැකියාලාභී උපාධිධාරී සංගමයේ ලේකම් චන්දන සූරියාරච්චි සහෝදරයා පවසයි.
රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරීන් හා සංවර්ධන සහකාර උපාධිධාරීන් ලක්ෂයකට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් සිටී. ඔවුන් මුහුණ දෙන වෘත්තීය ගැටලූ රාශියක් පවතින අතර මේ වන විට ආණ්ඩු කිහිපයකටම ප‍්‍රශ්න යොමු කළත් විසදුමක් නොලැබුණු බවත් මේ සම්බන්ධව ඉදිරියේදී ගනු ලබන ක‍්‍රියාමාර්ග පැහැදිලි කිරීමට කටයුතු කරන බව චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *