උසස් පෙළ විභාගයේ උත්තර පත‍්‍ර පරීක්‍ෂා කිරීමේ දීමනා ගෙවල නෑ – ලංකා ගුරුසේවා සංගමය

2018 අගෝස්තු මාසයේ පැවති උසස් පෙළ විභාගයේ උත්තර පත‍්‍ර පරික්‍ෂා කිරීම සදහා සහභාගීවු ගුරුවරුන්ට හා නිළධාරීන්ට ගෙවියයුතු දීමනා මාස 03 ට වැඩි කාලයක් ඉක්මවා ඇතත් මේ දක්වා ගෙවා නොමැති බවත් එම දීමනා වහාම ගෙවීමට කටයුතු කරන ලෙසත් ලංකා ගුරුසේවා සංගමය බලකර සිටී. මේ සම්බන්ධයෙන් විභාග ත්‍කාමසාරිස්වරයා වෙත ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇති අතර එහි වැඩිදුරටත් මෙසේද සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *