කොන්දේසි එපා – රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රාජ්‍ය අංශයේ ස්ථිර රැකියා ලබාදිය යුතුයි

2019 මාර්තු ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අයවැයෙන් රටපුරා සිටින 57,000කට ආසන්න රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා අවස්ථා ලබාදීම සඳහා මුදල් වෙන් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටී.
2018 අගෝස්තු වන විට 57,000 කට ආසන්න රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පිරිසක් රැකියා සඳහා රජය වෙත අයදුම්පත් යොමුකර තිබු බවත් එම ප‍්‍රමාණයෙන් එවකට ආණ්ඩුව 2018 අගෝස්තු 20 වන දින රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 4,000 කට පමණක් සංවර්ධන නිලධාරී තනතුර යටතේ බඳවා ගැනීමක් සිදුකරන ලද බවද එම මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දෙයි.
එබැවින් උපාධිධාරීන් බඳවාගැනීමේදී පනවා ඇති බාහිර අභ්‍යන්තර උපාධිධාරී කප්පාදුව ඉවත් කර පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල ම`ගින් උපාධිය ලබා ඇති සියලූම රැුකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට 2019 මාර්තු අයවැයෙන් රැකියා අවස්ථා ලබාදීමට පියවර ගන්නා මෙන් ද ආණ්ඩුව පොරොන්දු වී ඇති පරිදි රැකියා ලබාදීමේ වැඩ පිළිවෙල දියත් නොකර තවදුරටත් ප‍්‍රමාද කරන්නේ නම් දැනට රට පුරා පවතින රැකියා විරහිත උපාධිධාරී උද්ඝෝෂණ හා විරෝධතා සියල්ල ඒකාබද්ධ කර රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගම් හා ඒකාබද්ධව දැවැන්ත සටනක් ආරම්භ කරන බවත් එම මධ්‍යස්ථානය අවධාරණය කර ඇත.
මේ සම්බන්ධව උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ කැඳවුම්කරු චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයාගේ අත්සන් සහිත ලිපයක් අගමැතිවරයා වෙත යවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *