ජපුර රෝහලේ මරණ පරීක්‍ෂණ සදහා මුදල් අයකිරීම වහා නතර කරන්න – ACMOA

ශී‍්‍ර ජයවර්ධනපුර රෝහලේ සිදුකරන මරණ පරීක්‍ෂණ සඳහා මුදල් අයකිරීමට කටයුතු කිරීම නතර කළ යුතු බව සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර පවසයි.
ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල් කළමණාකරන මණ්ඩලය විසින් 2018. 06. 28 දින කරන ලද තීරණයක් අනුව නිකුත් කරන ලද ලිපියක් අනුව ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේදී සිදුකරනු ලබන මරණ පරීක්‍ෂණ සඳහා එක් මරණ පරීක්‍ෂණක් වෙනුවෙන් රු. 2500/- ක මුදලක් අයකිරීමට තීරණය කර ඇති අතර එම මුදල ගෙවන තුරු මෘත ශරීරය නිදහස් නොකරන බව එහි දක්වා ඇත.
ශ‍්‍රී ලංකාව තුල රජයේ රෝහල් තුලදී මරණ පරීක්‍ෂණ සඳහා මුදල් අයනොකරනු ලබන අතර ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල තුලදී සිදු කරනු ලැබූ මරණ පරීක්‍ෂණ සඳහා මුදල් අයකරනු ලැබුවේ නැති බවත් පවසන වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ සිදු කරනු ලැබූ මරණ පරීක්‍ෂණ සිදු කරනු ලැබුවේ කලූබෝවිල රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් හා හදිසි මරණ පරීක්‍ෂකවරුන් විසින් බවත් පවසයි.
මෙලෙස ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ මරණ පරීක්‍ෂණ සඳහා මුදල් අයකිරීම තීරණය කරනු ලැබුවේ කුමන කරුණු මතද යන්න සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය ජයන්ත බණ්ඩාර රෝහල් බලධාරීන්ගෙන් විමසා ලිපියක් යවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *