ජල වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග ඉදිරියටම..

මැයි මස 28 වන දින සිට ආරම්භ කල වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග අනුව මෙතෙක් නිසි විසඳුම් නොලැබීම අනුව වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙනයෑමට තීරණය කර ඇති බව ජල සම්පාදන වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු උපාලි රත්නායක සහෝදරයා පවසයි.
ඒ අනුව ජූනි 01 දින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා රාජකාරිවලින් බැහැරවීමටත් ජූනි මස 01 දින සිට සියලූ සේවකයින් නිලධාරීන් අතිකාල ප‍්‍රතික්‍ෂේප කිරීමටත් සති අන්ත නඩත්තු සේවා මුර වාර්තා නොකිරීමටත් තීරණය කර ඇති බවත් එසේම සියලූ විධායක නිලධාරීන්ගේ අකුරට වැඩ ව්‍යාපාරය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙනයාමටත් තීරණය කර ඇති බවද ඔහු පවසයි.
ජනතාවට සිදුවන අපහසුතාවයන් සලකා ජල පොම්පාගාරවල අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන ගියද අතිකාල ප‍්‍රතික්‍ෂේප කිරීමත් සති අන්ත නඩත්තු සේවා මුර වාර්තා නොකිරීමත් අනුව යම් යම් ප‍්‍රදේශවල ජල සැපයුම අඩාලවීමේ අවදානමක් උදා වී ඇති බවද ඒ අනුව වහාම මැදිහත්ව පිළිගත හැකි විසඳුම් ලබා දෙන ලෙස ද රත්නායක සහෝදරයා ඉල්ලා සිටී.
ඔවුන්ගේ ප‍්‍රධාන ඉල්ලීම් වනුයේ
01. ලිඛිතවම පොරොන්දු වූ අයුරින් 25% ක වැටුප් වැඩිවීම කප්පාදු නොකර ලබාදීම.
02. වැටුප් විෂතා ඉවත් කිරීම
03ග PPP(public, private, Participation) ක‍්‍රමය හරහා මණ්ඩලය මුදලාලිට විකිණීමේ උත්සාහය නතර කිරීම යන ඉල්ලීම්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *