ජල සේවකයෝ අඛණ්ඩ වර්ජන සූදානමක…

ජාතික ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති විසින් ආරම්භ කර තිබෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය දැඩි කරමින් හෙට(4) දින සිට දීප ව්‍යාප්ත සියළුම සේවාවන්ගෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබේ.

වැටුප් සම්බන්ධ අර්බුධයක් මුල්කරගනිමින් අරඹා ඇති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා රජය පිළිතුරු නොදීමත් සමඟ මෙම දැඩි පියවර අනුගමනය කිරීමට සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන වෘත්තීය සමිති එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු ඉන්ජිනේරු උපාලි රත්නායක සහෝදරයා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *