ජාතික පාසල් 302 ක විදුහල්පති පුරප්පාඩු සම්පුර්ණ නෑ – ජනපතිට ගුරු විදුහල්පති විරෝධය

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ නියමය පරිදි ජාතික පාසල් 304 න් 302 ක මේවන විට පවතින විදුහල්පති පුරප්පාඩු සදහා අයදුම්පත් කැදවා සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ අවසන් කළද එම පත්වීම් ලබාදීමට මෙතෙක් කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධව ගුරු විදුහල්පති පෙරමුණේ දැඩි වීරෝධය පලකර සිටින බවත් මේ සම්බන්ධව රටේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස මීට සෘජුවම වගකිවයුතු බවත් පවසා සිටී.
මේ සම්බන්ධව ගුරු විදුහල්පති පෙරමුණ මගින් ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යවා ඇති අතර එම ලිපිය පහත පලකර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *