දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතු දේපල ජවාරම්කරුවන් අතට – එස්.පී. විතානගේ

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතු දේපල යොදාගනිමින් Railway Museum Guarantee Ltd.  නමින් ආයතනයක් මුදල් ඉපයීමේ ජාවාරමක යෙදී සිටින බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු එස්.පී. විතානගේ සහෝදරයා පවසයි. දුම්රියේ නිලනාමය යොදාගෙන 2007 අංක 07 දරණ සාමාගම් ලියා පදිංචි කිරීමේ ආඥා පනත යටතේ මෙම සමාගම ලියාපදිංචි කර ඇති බවත් මෙමගින් දෙපාර්තමේන්තුව සතු ඉඩම් හා ගොඩනැගිලිද, මහජන බැංකුවේ මුදල් මෙන්ම නාවික හමුදා භටයන් පාවිච්චි කරමින් කිසිදු පෞද්ගලික මුදලක් නොයොදා ලාබ ලබන ජාවාරමක් කරමින් සිටින බවද ඔහු පවසා සිටී. එබැවින් මෙම සමාගම වහාම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ගෙන ඍජු ආදායමක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස විතානගේ සහෝදරයා ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය මගින් ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා වෙත ලිපියක් යවා ඇත.
එම ලිපිය පහතින් පලකර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *