දුම්රිය ස්ථානාධිපති – නියාමක මතභේදය පුද්ගලීකරණයේ අරමුණකටද?

දුම්රිය ස්ථානාධිපති වරුන් සහ දුම්රිය නියාමක වරුන් අතර පාර්සල් ප‍්‍රවාහනයේදී හටගෙන ඇති රාජකාරී මත භේදය නිසා දුම්රිය මගින් සිදුකරන පාර්සල් ප‍්‍රවාහන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම ඇණ හිට ඇති බවත් එහි යටි අරමුණ පාර්සල් ප‍්‍රවාහන පුද්ගලික අංශය වෙත ලබා දීමේ උත්සාහයක්ද යන්න සමස්ත ලංකා දුම්රිය සේවකයින්ගේ පොදු සේවක සංගමය විමසා සිටී. වාර්ෂිකව රුපියල් කෝටි 18 කට වඩා වැඩි ආදායමක් ලැබිය හැකි මෙම පාර්සල් ප‍්‍රවාහනය මෙම ශ්‍රේණි දෙක අතර කඹ ඇදිල්ල නිසා ආදායම අහිමි වීමේ අවදානමක් ඇති බවත් එබැවින් දුම්රිය බලධාරීන් නිසි තීරණ ගෙන මෙම ප‍්‍රශ්ණය විසඳිය යුතු බවත් සමස්ත ලංකා දුම්රිය සේවකයින්ගේ පොදු සේවක සංගමයේ සභාපති එස්.පී. විතානගේ සහෝදරයා පවසා ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් එම සංගමය විසින් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා වෙත ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *