දේශපාලන හිතවත්කම් මත ගුරුමාරු සිදුකිරීමට විරෝධය

ජාතික ගුරුමාරු ප‍්‍රතිපත්තියට අනුව ‘‘ජාතික හා අන්තර් පළාත් ගුරුමාරු සංඛ්‍යා නිශ්චය කිරීමේ මණ්ඩලය’’ මෙතෙක් ස්ථාපිත නොකිරීම සම්බන්ධව ලංකා ගුරුසේවා සංගමය දැඩි වීරෝධය පළකර සිටී. මේ හේතුවෙන් දේශපාලන හිතවත්කම් මත ගුරු මාරු සිදු කිරීම වහා නතර කළ යුතු බවත් විධිමත් ක‍්‍රමවේදය අනුව එම මණ්ඩලය ස්ථාපිත කළ යුතු බවත් ලංකා ගුරු සේවා සංගමය මගින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් වරයා වෙත ලිපියක් යවමින් ඉල්ලා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *