මිල සූත‍්‍රයෙන් සමාගම්වලට වාසි සලසනවා – අශෝක රංවල

ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන ඛණිජ තෙල් මිල සූත‍්‍රය සමාගම්වලට වාසි සැලසීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන බවත් ජනතාවට තෙල් සඳහා වැඩි මිලක් ගෙවීමට සිදුවීම විනා කිසිදු යහපතක් සිදු නොවන බවත් ඛණිජ තෙල් පොදු සේව සංගමයේ සභාපති අශෝක රංවල සහෝදරයා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *