රාජ්‍ය සේවකයින් මුලා නොකොට වහාම රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩිකරන්න – NTUC

වැඩි වන ජීවන වියදමට සරිලන ලෙස රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩිකර ගැනීමට සටනක් ආරම්භකර ඇති මොහොතේ, එම සටන් මොට කිරීම සඳහාත් රාජ්‍ය සේවකයින් තවත් වටයකින් මුලා කිරීම අරමුණු කරගෙන මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් විවිධ ප‍්‍රකාශ නිකුත් කරමින් සිටින බවත් ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ලාල්කාන්ත සහෝදරයා පවසා සිටී. දැනට පවතින ජීවන වියදමේ වැඩිවීම ඒකක 127.4 ක් වී ඇති තත්වය තුල පවුලකට ජීවත්වීම සඳහා අවම වශයෙන් රු. 40895.4 ක් අවශ්‍ය බවත් නමුත් රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ අවම වැටුප 21746/- ක් බවත් ඒ අනුව වැටුප් වැඩිකිරීම මේ මොහොත් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම කළ යුතු බවත් ඔහු ප‍්‍රකාශ කරයි. මේ සම්බන්ධව ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය විසින් මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇත.

එම ලිපිය පහතින් පලකර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *