රාජ්‍ය සේවක විෂමතා නිර්මාණයට එරෙහිව විරෝධතා

රාජ්‍ය අංශයේ තෝරගත් සේවාවන් කිහිපයකට දීමනා සහ වැටුප් වැඩිකිරීම මගින් රජය විසින් රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රේණීන් අතර විෂමතාවයක් නිර්මාණය කිරීමට එරෙහිව අද (09) දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් පැවැත්විණි. පරිපාලන සේවයට පමණක් සීමා වන සේ දීමනා ලබාදීම සඳහාද පැවැත්වුණු මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වුණු අතර මේ සඳහා දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්වරුන්ගේ සංගමය, දේශීය ආදායම් මාණ්ඩලික නිළධාරීන්ගේ සංගමය, දේශීය ආදායම් පොදුසේවක සංගමය, ශ‍්‍රීලංකා විගණන සේවා සංගමය යන සංගම් එකතු වී සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *