ලංගමය ලැබූ ලාභය බිලියන 2.1 න් ප‍්‍රසාද දීමනාව 10000/- ක් දෙන්න – සේපාල ලියනගේ

 

ලංගමය විසින් 2017 වර්ෂය සඳහා ලැබූ ලාභය බිලියන 2.1 ක් වූ බව මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇති බවත් එබැවින් 2018 වර්ෂයේ ප‍්‍රසාද දීමනාව රු. 10,000/- ක් ලබාදීමටත් හිග සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අගෝස්තු මාසයට පෙර ගෙවීමටත් කටයුතු කරන ලෙස සමස්ත ලංකා ප‍්‍රවාහන සේවක සංගමයේ ලේකම් සේපාල ලියනගේ සහෝදරයා ඉල්ලා සිටී. එම සංගමය මගින් ජනාධිපතිවරයා වෙත යවන ලද ලිපියක් මගින් මේ පිළිබඳව පවසා සිටින අතර එම ලිපිය වැඩිදුරටත් මෙසේ පලකරමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *