වතු සේවකයින්ගෙන් දැනුවත් කිරීමේ පත‍්‍රිකාවක් …

සමස්ත ලංකා වතු කම්කරු සංගමය මගින් පසුගියදා වතු සේවකයින් දැනුවත් කිරීමේ පත‍්‍රිකාවක් හැටන් නගරයේදී බෙදා හැරීමට කටයුතු කරනු ලැබිණි.
තුට්ටුදෙකට කම්කරු ශ‍්‍රමය කොල්ලකන අමතර සේවා මුර ක‍්‍රමයට, කොන්ත‍්‍රාත් ක‍්‍රමවලට, ආදායම් බෙදීමේ ඊකදජන ක‍්‍රමයට එරෙහිව, ජීවත් වෙන්න ප‍්‍රමාණවත් වැටුපක්, මාසික වැටුප් ක‍්‍රමයක් දිනාගැනීමට, ඉඩමක් නිවසක් පහසුකම් තියෙන ජීවත්වෙන්න වටපිටාවක්, යන මූලික සටන් පාඨ ඔස්සේ මෙම දැනුවත් කිරීම සිදු කරන බවත් දිවයින පුරා සිටින වතු කම්කරු ජනතාව ආවරණය වන පරිදි මෙම පත‍්‍රිකා බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන බවත් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ සමස්ත ලංකා වතු කම්කරු සේවක සංගමයේ ලේකම් ජේ.එම්.ඒ. පේ‍්‍රමරත්න සහෝදරයා පැවසීය. සමස්ත ලංකා වතු කම්කරු සේවක සංගමයේ සභාපති කේ. සෙල්වරාජ් සහෝදරයාද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *