වහා වැටුප් වැඩිකරනු – කුරුණෑගලදීත් විරෝධතා

ජීවන වියදමට සරිලන ලෙස වැටුප් වැඩිකරනු, අහිමි කළ රාජ්‍ය සේවක විශ‍්‍රාම වැටුප යළි ලබාදෙනු, EPF අරමුදල වනසන ADB – USA ධවල පත‍්‍රිකා වහා හකුලාගනු, රාජ්‍ය දේපල විකිණීම නවතුන් සටන් පාඨ සහිතව ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය කුරුණෑගලදී ඊයේ දින විරෝධාතවයක් පැවැත්විණි. ඉහත ඉල්ලීම් ඉල්ලා ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය මේ වන විට අරගලයක් අරඹා ඇති අතර එයට සමගාමී ලෙස මෙම විරෝධතා ව්‍යාපාරය පැවැත්විණි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *