19 + වෙළඳ ප‍්‍රදර්ශනයට සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට සහභාගීවීමට බලපෑම්

උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා සඳහා පාසල් සිසුන් ගොනු කර ගැනීමට පෞද්ගලික අංශයට ඉඩ ප‍්‍රස්ථා විවර කිරීමේ අරමුණින් සහ පටු දේශපාලන වාසි ලබාගැනීමේ අරමුණින් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් ඔක්. 03 සිට 07 දක්වා කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්වීමට සංවිධානය කර ඇති 19 + වෙළඳ ප‍්‍රදර්ශනයට සහභාගි වීම සියළු ජාතික පාසල් සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට අනිවාර්ය කිරීම සම්බන්ධව ලංකා ගුරුසේවා සංගමය දැඩි විරෝධය පලකර සිටී.
පාසල් අධ්‍යාපනයේ බොහෝ ගැටලූ විසඳිය යුතුව තිබියදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට කිසිසේත් අදාල නොවන කාර්යයක් සම්බන්ධව විශාල මූල්‍ය පිරිවැයක් හා කාලයක් යොදා ගනිමින් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල හා වෘත්තීය පුහුණු ආයතන සහභාගි කර ගනිමින් මෙවැනි ප‍්‍රදර්ශන සිසුන්ට හා ගුරුවරුන්ට අනිවාර්ය කරමින් පවත්වනුයේ තවදුරටත් පටු දේශපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට මිස අන්යමක් සඳහා නොවන බවත්, මෙම ප‍්‍රදර්ශනයට උසස් පෙළ සිසුන් හා ගුරුවරුන් අනිවාර්යයෙන් සහභාගි වන ලෙස හා ඒ සඳහා අවශ්‍ය ගමන් වියදම් පාසල් සංවර්ධන සමිති වල ගිණුමෙන් ලබාගන්නා ලෙසත්, සියලූම ජාතික පාසල් විදුහල්පතිවරුන්ට ලිඛිතව සිදුකර ඇති නියෝග වහා හකුලා ගන්නා ලෙසත් ලංකා ගුරුසේවා සංගමය බලකර සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *