අනියම් සේවකයින් 2000 ක් ස්ථිර කිරීම නවතා ගෝල බාලයින් පිනවන්න එපා- එස්.පී. විතානගේ

2000 කට ආසන්න අනියම් දුම්රිය සේවකයන් ස්ථීර කිරීම සඳහා තීරණය නොගන්නා අමාත්‍ය මණ්ඩලය, කැබිනට් තීන්දුත්, රාජ්‍ය සේවයත් හෑල්ලූවට ලක්කරමින් තමන්ගේ ගෝලබාලයන් පිනවීමට අවශ්‍ය වටපිටාව කැබිනට් පති‍්‍රකා පහකින්ම එකවිට සලසාගෙන ඇති …

Read More