සයිටම් ආයතනය වෛද්‍ය සංගමයට ඒරෙහිව පැවරූ නඩුව අස්කරගනී

සයිටම් ආයතනය උපාධිකඩයක් ලෙස හදුන්වා අපහාස කළ බවට චෝදනා කරමින් රුපියල් මිලියන 100ක වන්දි මුදලක් ඉල්ලා සයිටම් බලධාරීන් විසින් 2016 වර්ෂයේ දී කොළඹ දිසා අධිකරණයේ දී පැවරූ නඩුව ඉල්ලා අස්කරගත් …

Read More

JVP மே தின நினைவு நாள்

ஜே.வி.பியின் மே தின ஊர்வலமானது கொழும்பில் BRC மைதானத்தில் நேற்று (7) நடைபெற்றது. அதன் தலைவர்கள், வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள், கலைஞர்கள் மற்றும் நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் கட்சி உறுப்பினர்கள் உட்பட பாரிய கூட்டத்தை பங்குபற்றியது. இந்த ஆண்டு ஜே.வி.பி. யின் மே …

Read More