ආණ්ඩුවේ EPF කොල්ලයට එරෙහිව අන්තරේ සටනට..

පසුගිය රාජපක්‍ෂ ආණ්ඩුව විසින් EPF/ETF අරමුදල කොල්ලකෑමට ගත් වැඩපිළිවෙල සේම වර්තමාන රනිල් මෛත‍්‍රී ආණ්ඩුව සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල හා සේවක භාරකාර අරමුදල දැවැන්ත කොල්ලයකට ලක්කරමින් සිටින බව අන්තර් සමාගම් සේවක …

Read More