ජල වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග ඉදිරියටම..

මැයි මස 28 වන දින සිට ආරම්භ කල වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග අනුව මෙතෙක් නිසි විසඳුම් නොලැබීම අනුව වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙනයෑමට තීරණය කර ඇති බව ජල සම්පාදන වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ …

Read More