ජල සේවකයෝ අඛණ්ඩ වර්ජන සූදානමක…

ජාතික ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති විසින් ආරම්භ කර තිබෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය දැඩි කරමින් හෙට(4) දින සිට දීප ව්‍යාප්ත සියළුම සේවාවන්ගෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර තිබේ. වැටුප් සම්බන්ධ අර්බුධයක් මුල්කරගනිමින් අරඹා …

Read More