විදුලි වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගේ වැඩ තහනම ඉවත් නොකිරීම ගැන අනුර ප්‍රශ්න කරයි

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ වංචා හා දූෂණවලට එරෙහිව සහ සේවක අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් හඩ නැගූ වෘත්තීයසමිති නායකයින්ට අසාධාරණ ලෙස පනවා ඇති වැඩ තහනම ඉවත්කර ගැනීමට කටයුතු නොකරන්නේ මැන්දැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, …

Read More

තැපැල් සේවකයෝ ජූනි 11 වැඩ වර්ජනයක්

සේවා ව්‍යවස්ථාව ඇතුළු අනෙකුත් ගැටළු විසඳන ලෙසත් තැපෑල විකුණා දැමීමේ කටුයතු හකුලා ගන්නා ලෙසත් බල කරමින් ජූනි මස 11 වන දින සවස 4.00 ට තීන්දු කර ඇති පරිදි වැඩ වර්ජනයක් …

Read More