වතු සේවකයින්ගෙන් දැනුවත් කිරීමේ පත‍්‍රිකාවක් …

සමස්ත ලංකා වතු කම්කරු සංගමය මගින් පසුගියදා වතු සේවකයින් දැනුවත් කිරීමේ පත‍්‍රිකාවක් හැටන් නගරයේදී බෙදා හැරීමට කටයුතු කරනු ලැබිණි. තුට්ටුදෙකට කම්කරු ශ‍්‍රමය කොල්ලකන අමතර සේවා මුර ක‍්‍රමයට, කොන්ත‍්‍රාත් ක‍්‍රමවලට, ආදායම් …

Read More