සමිති නායකයින්ගේ වැඩ තහනමට එරෙහිව විදුලි සේවකයෝ දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයකට

වැඩ තහනම් කළ විදුලිබල වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගේ සේවය නැවත පිහිටුවීමටත්, වැටුප් කමිටු වාර්තාව වහාම එළිදක්වන ලෙසත් බලකරමින් ලංවිම ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය ජූනි 20 දින දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන බව එහි …

Read More