විදුලි සේවකයෝ කොළඹදී උද්ඝෝෂණ

වැඩ තහනම් කළ විදුලිබල වෘත්තීය සමිති නායකයින්ගේ සේවය නැවත පිහිටුවීමටත්, වැටුප් කමිටු වාර්තාව වහාම එළිදක්වන ලෙසත් බලකරමින් ලංවිම ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය අද (20) දින දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් කොළඹ කොටුව විදුලි …

Read More