ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩුතීන්දුව සමස්ත රාජ්‍ය සේවකයා ලබපු ජයග‍්‍රහණයක්

පසුගියදා නිවන්තකචේතිය විදුහලේ විදුහල්පතිවරයා අත්තනෝමතික ලෙස දේශපාලන උවමනාව මත මාරු කිරීමට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදුන් නඩු තීන්දුව හරහා සමස්ත වැඩකරන ජනතාව, තම අභිමානයෙන් යුතුව වැඩකිරීම සඳහා ඉවහල් වූනු, මුලූ රාජ්‍ය සේවයම …

Read More