රාජ්‍ය සේවක විෂමතා නිර්මාණයට එරෙහිව විරෝධතා

රාජ්‍ය අංශයේ තෝරගත් සේවාවන් කිහිපයකට දීමනා සහ වැටුප් වැඩිකිරීම මගින් රජය විසින් රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රේණීන් අතර විෂමතාවයක් නිර්මාණය කිරීමට එරෙහිව අද (09) දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් පැවැත්විණි. පරිපාලන සේවයට …

Read More