සේවක අර්ථසාධක අරමුදල මත අයකරන සියලූ බදු වහා ඉවත් කරනු – අන්තරෙන් ජනතාව දැනුවත් කරයි

26 ලක්‍ෂයකට වැඩි රටේ වැඩකරන ජනතාවගේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කොල්ලකෑම සදහා මේ වන විට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බවත් ඊට එරෙහිව දැවැන්ත අරගලයක් කිරීමට රටේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් පෙළගැස්වීමට තම …

Read More