හිරු ප‍්‍රවෘත්තිය නිවැරදි කරන්න – ලංවිම ඒකාබද්ධ සන්ධානය ඉල්ලයි

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය තුල සිදුවන දූෂණ වංචා සම්බන්ධයෙන් ලංවිම ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය විසින් පසුගිය ජුලි 12 වන දින මරදාන ක්‍ීඍ ශාලාවේදී පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවේදී හිරු මධ්‍යාවේදියා විසින් රූපගත …

Read More