වහා වැටුප් වැඩිකරනු – කුරුණෑගලදීත් විරෝධතා

ජීවන වියදමට සරිලන ලෙස වැටුප් වැඩිකරනු, අහිමි කළ රාජ්‍ය සේවක විශ‍්‍රාම වැටුප යළි ලබාදෙනු, EPF අරමුදල වනසන ADB – USA ධවල පත‍්‍රිකා වහා හකුලාගනු, රාජ්‍ය දේපල විකිණීම නවතුන් සටන් පාඨ …

Read More