ජාතික පාසල් 302 ක විදුහල්පති පුරප්පාඩු සම්පුර්ණ නෑ – ජනපතිට ගුරු විදුහල්පති විරෝධය

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවේ නියමය පරිදි ජාතික පාසල් 304 න් 302 ක මේවන විට පවතින විදුහල්පති පුරප්පාඩු සදහා අයදුම්පත් කැදවා සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ අවසන් කළද එම පත්වීම් ලබාදීමට …

Read More