‘‘ග‍්‍රාම ශක්ති’’ සංවර්ධන නිලධාරීන්ට පොරොන්දු වූ රු. 3000/- නැත්නම් වැඩසටහනෙන් ඉවතට – ජනාධිපතිට ලියයි

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මගින් මෙහෙයවන ග‍්‍රාම ශක්ති සංවර්ධන වැඩසටහනේ රාජකාරී කටයුතුවල නියැලෙන සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල බලධාරීන් පොරොන්දු වූ පරිදි මාසිකව රු. 3000/- දීමනාව ලබාදීමට මැදිහත් නොවන්නේ නම් …

Read More