වතු වැඩ වර්ජනය නිමාකර වැටුප් වැඩි කිරීමට ජනාධිපති මැදිහත්ව්ය යුතුයි

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමට කටයුතු කර ඔවුන් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය නිමා කිරීමට ජනාධිපතිවරයා වහාම මැදිහත් විය යුතු බව සමස්ත ලංකා වතු කම්කරු සංගමය පවසයි. අද (11) දින හැටන් …

Read More