ලංකා ගමනාගමන සේවකයෝ ප්‍රසාද දීමනාව ඉල්ලති

ප්‍රසාද දීමනා හා දරුවන්ට පාසල් උපකරණ ගැනීම වෙනුවෙන් රුපියල් 25,000ක මුදලක් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල සේවකයන්ට ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලමින් සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කර ඇත. රුපියල් බිලියන 2.1ක …

Read More