දුම්රිය ස්ථානාධිපති – නියාමක මතභේදය පුද්ගලීකරණයේ අරමුණකටද?

දුම්රිය ස්ථානාධිපති වරුන් සහ දුම්රිය නියාමක වරුන් අතර පාර්සල් ප‍්‍රවාහනයේදී හටගෙන ඇති රාජකාරී මත භේදය නිසා දුම්රිය මගින් සිදුකරන පාර්සල් ප‍්‍රවාහන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම ඇණ හිට ඇති බවත් එහි යටි අරමුණ …

Read More