කොන්දේසි එපා – රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රාජ්‍ය අංශයේ ස්ථිර රැකියා ලබාදිය යුතුයි

2019 මාර්තු ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අයවැයෙන් රටපුරා සිටින 57,000කට ආසන්න රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා අවස්ථා ලබාදීම සඳහා මුදල් වෙන් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලා සිටී. 2018 අගෝස්තු …

Read More

දේශපාලන පලිගැනීම් මුවාවෙන් ලබා දෙන වැටුප් වර්ධක නවත්වන්නැයි ගුරුවරු ඉල්ලති

දේශපාලන පලිගැනීම්වලට සාධාරණය ඉටුකිරීමේ මුවාවෙන් අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ හා විදුහල්පති සේවය ඇතුළු සේවාවල නිලධාරින් පිරිසකට වැටුප් වර්ධක ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇතැයිද එය වහා අත්හිටුවා ඔවුන්ට සාධාරණ වන්දි මුදලක් පමණක් …

Read More

රාජ්‍ය සේවකයින් මුලා නොකොට වහාම රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩිකරන්න – NTUC

වැඩි වන ජීවන වියදමට සරිලන ලෙස රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩිකර ගැනීමට සටනක් ආරම්භකර ඇති මොහොතේ, එම සටන් මොට කිරීම සඳහාත් රාජ්‍ය සේවකයින් තවත් වටයකින් මුලා කිරීම අරමුණු කරගෙන මුදල් අමාත්‍යාංශය …

Read More