37000 කට රැකියා අහිමි කිරීමට එරෙහිව උපාධිධාරීන් මානව හිමිකම් කොමිසමට

57000 ක් වන රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් අතරින් වත්මන් ආණ්ඩුව උපාධිධාරීන් 20000 ක් පමණක් බඳවා ගැනීමට තීරණය කර ඇති අතර එම බඳවාගැනීම සිදුවනුයේ වසර 6 කට පසුව බවත් මෙම බඳවා ගැනීමේ දී, විශ්වවිද්‍යාල වලින් පිටවූ වසර අනුපිළිවල නොසැලකීම, වයස 35 උපරිමය හේතුවෙන් රැකියා අහිමි වන පිරිසට සිදුවන අසාධාරණය, වසරක අභ්‍යාසලාභී පුහුණු කාලය වසර 02 දක්වා දීර්ඝ කිරීම, සංවර්ධන නිලධාරී සේවා ව්‍යවස්ථාවේ වගන්ති උල්ලංඝනය කිරීම, යන හේතූන් මත රැකියා විරහිත උපාධධාරීන් විශාල පිරිසකගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම සිදුවන බවත් උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ කැඳවුම්කරු චන්දන සූරියආරච්චි සහෝදරයා පවසයි. මේ පිළිබඳව පරීක්‍ෂණයක් ඉල්ලා උපාධිධාරී ජාතික මධ්‍යස්ථානය මගින් අද මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *